Anasayfa   |  Site Haritası  |  E - Mail

 
 | HABERLER

 

 

MARKA TARİHİ

Eski Mısır çanaklarında bugünkü anlamda marka kullanıldığı iddia edilmektedir.(Arseven H.- Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951)

Roma döneminde de, çanak eşyası, madeni eşya, cam, şarap, ekmek ve peynirde marka kullanıldığı, Roma Hukukunda marka hakkına tecavüze karşı dava açılmasının mümkün olduğu bilinmektedir.

Ortaçağda marka, iş sahibinin imzası olmaktan çıkarak, iş yerine ait olmaya başlamış, bugünküne yakın ilkeler uygulanmıştır. Ondokuzuncu yüzyılda teknikteki gelişmelere paralel olarak marka konusu önem kazanmıştır.

Türkiye'nin markalarla ilgili ilk yasal düzenlemesi 20 Eylül 1871 tarihli "FABRİKA MAMULATIYLE EŞYA-İ TİCARİYEYE MAHSUS ALAMETİ FARİKALARA DAİR NİZAMNAME" olup, 23 Haziran 1857 tarihli Fransız marka yasasından alınmıştır. Bu nizamnameye, 6 Temmuz 1872 tarihinde bir ek yapılmış, 11 Mayıs 1888 tarihinde yenilenmiştir.

"ALAMETİ FARİKA", "AYIRICI İŞARET" anlamındadır.

2 Mart 1929 tarih ve 1401 sayılı yasa, 16 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı yasa, 29 Şubat 1952 tarih ve5882 sayılı Harçlar Yasası ile Alameti Farika Nizamnamesi'nde değişiklik yapılmıştır.

Marka başvurularının incelenmesi konusunda yetki olmayan Alameti Farika Nizamnamesi'ne 27 Mayıs 1955 tarih ve 6591 sayılı yasa ile ek yapılarak İdareye inceleme yetkisi verilmiştir. Bu tarihten önce, aynı ya da benzer markaların tescili için yapılan başvurularının ret edilme yetkisi olmadığı için, her başvuru tescil edilmekte, önceki marka sahibinin dava açması gerekmekte idi.

Alameti Farika Nizamnamesinde, Hizmet Markaları konusunda hüküm bulunmadığı için, 551 sayılı Markalar Kanunu öncesinde  hizmet markalarının tescili yapılmıştır. Hizmet Markası tescili konusundaki isteklere açıklık getirmek amacıyla 22 Şubat1958 tarihinde ilgili Bakanlık bünyesinde alınan "Hizmet Markalarının Tescillerinin Kabul Edilmesi Hakkında Mucip" şeklindeki bir karar ile; çözüm yolu bulunmuştur 12 Haziran 1965 tarihinde yürürlüğe giren 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar Kanunu ile Alameti Farika Nizamnamesi ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

30 yıl yürürlükte kalan 551 sayılı Markalar Kanunu, iki marka türünden yalnız Ticaret Markaları için düzenleme getirmiş ve maalesef (Madde 46) önemli bir konu olan Hizmet Markaları kapsam dışı bırakılmıştır. Kanun Teklifi sırasında tasarıda yer alan, eşya sınıfları sistemi, başvuruların ilan edilerek itiraza açılması, idare ile ortaya çıkacak anlaşmazlıklara ticaret mahkemelerinde ve davalara ihtisas mahkemelerinde bakılması vb. konuların yer almadığı bu yasa, 27 Haziran 1995 tarihli ve 554 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3 Kasım 1995 tarihli ve 4128 sayılı yasa ile yürürlükten kalkmıştır.

Yeni yasal düzenlemede, ilke olarak Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü hükümleri benimsenmiştir. İhtisas Mahkemelerinin kurulması, Ticaret ve Hizmet Markalarının tescili, marka tescillerinde sınıf sisteminin uygulanması, başvuruların ilan edilmesi ve üçüncü kişilerin itirazlarına açılması vb. hükümler uygulamaya konulmuştur.

 

NEDEN MARKA ?

Globalleşen  dünyada en iyi organize olmuş sektörler arasında  bulunan Marka Tescili, Türkiye nin  de birçok uluslararası anlaşmaya imza atmasıyla ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile çıkan birçok yenilik ve yaptırımla, Önemli konu haline gelmiştir. Marka Tescilinin önemi çok kısa sürede gerek devlet yaptırımlarıyla , gerekse ticari işletme sahiplerinin kanunun önemini algılamalarıyla  tüm işletmelerin uygulamaları gereken bir öncelik halini alacaktır. Çünkü ekmek fırınından pastanesine küçük ve orta işletmesinden sattığı ve ihraç ettiği  imalatçısından fabrikasına , dershanesinden lokantasına kadar, Vergi mükellefi olan herkes işyerine yada ürettiği mamullere koyduğu  ismi tescil  ettireceklerdir.

 

MARKA OLUŞTURURKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİLMELİDİR

Firmalar için ürettiği mal veya verdiği hizmet ile ilgili olarak seçeceği marka oldukça önem taşımaktadır. Çünkü firma varolduğu sürece kendisi için seçilen markayla anılacaktır.

1. Markanız kolay okunabilmeli akılda kalıcı, dikkat çekici ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
2. Markanızın üzerinde kullanacağınız renkler ve şekiller insanlar üzerinde etki bırakacak nitelikte olmalıdır.
3. Markanız hedef kitleniz tarafından anlaşılabilir olmalıdır.
4. Markanızın jenerik hale gelmesini (markanızın ürettiğiniz mal veya verdiğiniz hizmetin adı haline gelmesi) engelleyebilmek için markanın kendisi ile birlikte ilgili ürün ya da hizmet de belirtilmelidir.
5. Markanızı yaratırken şirket ismi değil markanın kendisi ön planda olmalıdır.
6. Ayırt edici özelliği bulunmalı
7. Kolayca taklit edilememeli ,
8. Okunuşu kulağa hoş gelmeli ,
9. İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.
Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.

Bir markada aranacak en önemli özellik ,bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır.

Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez Dünyada veya Türkiye ' de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden , isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir

 

TANIMLAR

 

Marka Tanımı

Benzer mal (eşya, ürün) ya da hizmetleri başkalarının mal (eşya, ürün) ya da hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan işaret, marka olarak tanımlanmaktadır.

556 sayılı K.H.K' ye göre marka şu şekilde tanımlanmıştır. Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar,malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

 

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ticaret Markası :
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları , başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan

Mal (eşya, ürün) ya da ambalajı üzerinde kullanılan markalara TİCARET MARKASI (TRADE MARK) denilmektedir.

 Örneğin, buzdolabı, sabun, dolmakalem, otomobil, gazete, bisküvi, peynir. deterjan gibi çeşitli sanayi ürünlerinin ve ambalajlarının üzerinde kullanılan işaret TİCARET MARKASI' dır.

 

Hizmet Markası

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir.

Bunlara örnek olarak bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, nakliye, firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncıları, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markası kapsamında korunmaktadır.

Belirli bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılan markalara da HİZMET MARKASI (SERVICE MARK) denilmektedir.

 

Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında , bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini,üretim usullerini , coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

Garanti Markalarına en iyi örnek ; Uluslararası yün Birliğine ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından , firmalara verilen standarlara uygunluk belgesiyle kullanılan “TSE” markası , ISO 9000 , CE işareti ,Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

 

Ortak Marka

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.

Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.  Belli bir kalite standardını sağlamak için aynı konuda faaliyet gösteren işletmeler grubu tarafından kullanılan markadır. Ortak marka, genellikle işetmeler grubu veya bu gurupların oluşturduğu bir birliğe aittir.  Ortak marka birliğine üyeler, ortak markanın kullanımı ile ilgili yönetmelikte belirlenmiş koşulları  yerine getirmek zorundadır. Ortak markaya örnek olarak Serbest Mali Müşavirler Odasına ait aşağıda gösterilen markası gösterilebilir.

 

Çok Sahipli Marka

İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından yapılan marka başvurusu, çok sahipli marka olarak değerlendirilmelidir. Bu tür başvurular “ortak marka” olarak değerlendirilmeyip ticaret veya hizmet markası olarak gibi işlem görürler.

 

Tanınmış Marka Kavramı Ve Türkiye'deki Tanınmış Markalar
T
oplumun büyük kesimi tarafından bilinen, Türk Patent Enstitüsü veya Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından karara bağlanmış TANINMIŞ MARKALAR , Türk Patent Enstitüsü tarafından özel bir bültenle yayınlanmaktadır. Bu markalar tescil edilmiş olduğu mal veya hizmet sınıflarının dışında da başka şahıs veya firmalar adına tescil edilemez.

 

Marka Korumasından Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de marka korumasında; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf devlet vatandaşı olarak başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.
Yukarıdaki paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca 'Türkiye'de marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

 

MARKA TESCİL İŞLEMLERİ, AŞAMALARI VE SÜRELERİ

Marka Araştırma

 

Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Marka Tescili için öncelikle tescil edilmesi istenilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler için başka firmalar tarafından tescil edilip edilmediğinin araştırılması gerekmektedir. Marka araştırması firmamız “AK MARKA PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından siz değerli müşterilerine ücretsiz olarak yapılmaktadır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde , markanın başkası adına tescilli çıkması durumunda markaya yapılan yatırım (ambalaj basımı, reklam vb.) boşa gidebilir . Ve uzun süren tescil prosedürü için tekrar başvuru yapmak ve masraf yapmak zorunda kalınabilir.

 ( Marka araştırma formu )

 

Tescilden önce ön araştırma mutlaka yapılmalıdır!

Yapılan ön araştırma sonucu Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılır.

 

Herhangi Bir, Markanın Tescilli Olup Olmadığını Veya Herhangi Bir Sektörden Firmalara Ulaşmak Ve Bilgi Almak İstiyorsanız.

 

HER HANGİ BİR, MARKANIN TESCİLLİ OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK  VE BİLGİ ALMAK İSTİYORSANIZ

Türkiye de tescil edilmiş ve başvurusu yapılmış bütün markaların tüm kayıtları yaklaşık 4 senelik bir çalışmanın ürünü olarak bilgisayar veri tabanımıza kayıt edilmiştir. Buna ilaveten Türk Patent Enstitüsü Kurumunun 1983 yılından bu güne kadar yayınlamış olduğu marka sicillerinin yayınlandığı Resmi marka gazeteleri ve Resmi Marka Bültenleri tarayıcıdan taranmak suretiyle orijinal kitap şekliyle programımıza dahil edilmiştir.  Tescil ettirmeyi düşündüğünüz bir Markanın eşyasına göre tescil edilip edilemeyeceğini, İçinde bulunduğunuz veya farklı bir sektörden  firmalara ulaşmak, listelerini edinmek ve hangi firmanın hangi ürünü yada hangi Markayı kullandığını bilmek istiyorsanız, bütün bu bilgileri AK MARKA PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Marka ve Patent ofisi Bilgisayar veritabanından yararlanarak anında ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

( Marka araştırma formu )

 

 

Marka Tescil Müracaatı

Firmamız veritabanı kayıtlarında yapılan ve firma tarafından talep edilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan ön araştırma neticesinde, belirlenen marka müracaat edilebilir nitelik taşıyorsa, gerekli belgelerin ve müracaat harç ile ücretlerinin tamamlanması halinde Marka Tescili için müracaatınız yapılabilir.

( Ticaret ve Hizmet markaları ön bilgi  formu )

 

Erken Müracaatın Avantajları

Müracaat edilen gün, saat ve dakika itibarıyla markanız koruma altına alınır. Müracaattan sonra başka firmaların aynı mal ve hizmetlerde kullanmak üzere yaptıkları marka müracaatları Türk Patent Enstitüsü tarafından red edilir.

Araştırma ve inceleme süresi
Türk Patent Enstitüsü tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 8 aydır.  Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir

Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. 3 aylık ilan süresi içinde İtiraz ve görüş beyan eden olmadığı takdirde Üç aylık sürenin bitmesinden sonra yaklaşık bir aylık itiraz değerlendirme işlemlerinden sonra markanın tesciline karar verilir.  

Tescil aşaması
Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara üç aylık ilan süresi içerisinde  itiraz ve görüş gelmemesi durumunda itiraz süresinin bitiminden ortalama 1 ay süre içerisinde tescil kararı marka sahibine veya onun yetkili kıldığı vekile tescil harcını yatırması için 2 aylık bir süre tanınır. Bu iki aylık süre içerisinde yetkili vekili veya firma sahibi tarafından noksanları içeri verildiği tarihten itibaren  2-3 aylık bir süre içerisinde "Marka Tescil Belgesi'' alınır.

 

MARKA  TESCİLİNDE MUTLAK RED NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlarda tescil başvurusu yapılan markalar red edilir. Bu nedenle marka müracaat edilmeden önce bu maddelere girip girmediği konusunda uzman  bir marka vekiline danışmak gerekmektedir.

7/a marka tanımına girmeyen işaretler.

7/b aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek  aynı olan markalar.

7/c Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren, veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği

7/d Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları  münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği

7/e Malın ve özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren  şekli içeren markalar.

7/f Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markaların tescicil edilemiyeceği

7/g yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış  ve dolayısıyla paris sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre red edilecek markalar.

7/h Paris sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel, değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer “ARMALAR”, amblemler, veya nişanları içeren markalar,

7/i Sahibi tarafından izin verilmeyen  tanınmış markalar.

7/j Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar.

7/k kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı markalar.

 

Marka Reddine Neden Olabilecek Kesin Nedenlerde İstisna Var mıdır? Var İse Nelerdir?

Bir marka, tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7. maddenin b,c ve d bentlerine göre tescili reddedilemez.

 

MARKA  TESCİLİNDE NİSPİ  RED NEDENLERİ

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

Tescil için başvurusu yapılan marka,tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

Tescil için başvurusu yapılan marka,tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez:

Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa,

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

 

MARKA İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER VE GEREKLİ BELGELER


10. Marka Devri Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir.
Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez.
Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır.
Marka devrinin sicile işlenmesi için, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin coğrafı kaynağı kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmesi gerekir.
Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa, bu markalarının da devredilmesi gerekir. Aksi halde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

 

Marka Devri

a- Talep dilekçesi

b- Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
c- Devir alana ait iştigal belgesi aslı
d- Marka tescil belgesi aslı
e- Vekil var ise devir alana ait vekaletname

f- Devir alan tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri aslı

g- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı gerekmektedir :

 

* Kısmi devirlerde , tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerden aynı alt gruba ait olanların tamamı için devir sözleşmesi yapılmalıdır.

MARKA YENİLEME İŞLEMLERİ

Koruma süresi başvuru tarihine tekabül eden gün olup  her on yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki  altı ay içerisinde gerçekleştirilir.  Bu sürenin kaçırılması durumunda yenileme talebi tebliğde belirtilen ek ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre içerisinde yapılabilir. Bu süreninde kaçırılması durumunda yenileme yapılamaz.  Yeniden başvurmak gerekir.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.
Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

 

Yenileme İşleminin yapılabilmesi için gerekli belgeler ;

a- Talep dilekçesi

b- Vekil var ise vekaletname

c- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

 

LİSANS İŞLEMLERİ

11. Markada Lisans ve Lisans Şartları Nelerdir?

Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.
Lisans inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Lisans sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin yasalar uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin dava açma hakkı yoktur.
Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Lisans hakkı alan kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.
Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır.
Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.
Lisans markalar siciline kayıt edilmediği sürece, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

 

LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a- Talep dilekçesi

b- Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
c- Lisans alana ait iştigal belgesi aslı

d- Marka tescil belgesi aslı
e- Lisans alan tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri

f- Vekil var ise lisans alana ait vekaletname

g- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Bu konuda firmamız size yardımcı olmaktadır.

 

12. Markada Unvan, Nevi ve Adres Değişikliği Nedir?

Marka sahibinin tescil sonrası unvanını, şirket neviini (çeşidini) ve adresini değiştirmiş olması durumudur. Bu değişikliklerin markalar siciline işlenmesi gerekir.
Söz konusu değişiklikler ya marka sahibinin talebi üzerine yapılır, ya da marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tesbit edildiğinde, markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması Enstitü tarafından istenir ve yapılır. Bu tür değişiklikler marka tescil başvurularına da uygulanabilir.


D- Adres Değişikliği

a- Talep dilekçesi

b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise vekaletname

d- Tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri

e- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

 

E- Unvan Değişikliği

a- Talep dilekçesi

b- Unvan değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti

c- Marka tescil belgesi aslı
d-
Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname

e- Tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri

f-  Harç ve ücret ödendi belgesi

 

F- Nevi Değişikliği

a- Talep dilekçesi

b- Nevi değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti

c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname

e- Tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri

f-  Harç ve ücret ödendi belgesi

 

BİRLEŞME

İki veya daha fazla ticaret şirketi birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmak veya bir yahut daha fazla ticaret şirketi mevcut diğer bir ticaret şirketine iltihak etmek suretiyle birleşebilirler.

Mülkiyet değişikliği sonucunu doğuran birleşme, taraflardan birinin ilgili markanın tescil numarası ile yapılacak değişikliği belirtir imzalı talebi, birleşmeyi gösterir ticaret sicil gazetesinin veya bunun aslına uygunluğu noter tarafından tasdikli örneğinin ibrazı ve ücretin ödenmesi ile sicile kayıt edilir ve Gazetede yayımlanır.

Birleşme, sicile kayıt edilmediği sürece, markanın tescilinden doğan haklar yeni malik tarafından üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak, birleşmenin yapıldığı tarihten sonra marka üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte birleşmeden haberdar ise birleşme sicile kayıt edilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir.

Birleşme bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Birleşmenin sicile kaydı talebi ile ilgili olarak her hangi bir belgenin doğruluğundan şüpheye düşülmesi             halinde Enstitü delil sunulmasını isteyebilir.

 

Birleşme İçin istenen Evraklar

a- Talep dilekçesi

b- Birleşmeyi gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti
c- İştigal belgesi
d- Marka tescil belgesi aslı
e- Vekil var ise vekaletname

f-  Tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri

g- Harç ve ücret ödendi belgesi

 

VERASET VE İNTİKAL

Tescilli bir marka, miras yolu ile intikal edebilir. Marka hakkı üzerinde ölüme bağlı tasarrufların yapılması mümkündür.intikal, taraflardan birinin ilgili markanın tescil numarası ile yapılacak değişikliği belirtir imzalı talebi, yetkili mahkeme tarafından yasal mirasçı oldukları belirlenenlere verilmiş mirasçılık belgesi ya da mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarruflarda yine yetkili mahkeme tarafından verilmiş atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklı sı olduğunu gösterir belgenin yada bunların aslına uygunluğu ilgili mahkemece veya noter tarafından tasdikli örneğinin ibrazı ve ücretin ödenmesi ile sicile kayıt edilir ve yayımlanır.

intikal bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

intikalin, sicile kaydı talebi ile ilgili olarak her hangi bir belgenin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde Enstitü delil sunulmasını isteyebilir.

 

Veraset ile İntikal İçin istenen Evraklar

a- Talep dilekçesi

b- Mahkeme kararı aslı veya ilgili mahkemeden veya noterden tasdikli sureti
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise mirasçılara ait vekaletname (noter tasdikli)

e- Tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri
f-  İştigal belgesi

g- Harç ve ücret ödendi belgesi

 

I- İptal

a- Talep dilekçesi

b- Vekil var ise vekaletname (Noter tasdikli asıl)

c- Tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri
d-
Harç ve ücret ödendi belgesi

 

J- Tescil Belgesi Sureti

a- Talep dilekçesi

b- Vekil var ise vekaletname

c- Harç ve ücret ödendi belgesi

 

İLANA İTİRAZ

Marka bülteninde yayınlanan markalara itiraz : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalara , marka sahipleri daha once tescilli markalarına benzediği gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.
Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi, markaları birebir benzerlik yönünden 556 Sayılı KHK 7. maddesine göre incelemekte ve daha önce tescilli markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek derecede aynısı olmayan markaların , Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmasına karar vermektedir.
Tescilli marka sahiplerinin , markalarını korumak konusunda yapmaları gereken en önemli işlerden biri bu bültenleri takip ederek , markalarının benzerlerinin yayınlanması halinde itiraz edip , markalarını korumalarıdır. Ancak az sayıda basılan ve binlerce sayfalık bu marka bültenlerini takip etmek ve benzer markaları tespit etmek firma sahipleri için pratik açıdan zor gözükmektedir. Bu nedenle firma sahiplerinin markalarının benzerlerinin tescil edilmesini önlemek için marka vekillerine yıllık takip yetkisi vererek markalarını korumalarını önermekteyiz.

Enstitü Kararlarına İtiraz : Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığınca verilen red veya kısmi red kararlarına kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. AK MARKA PATENT BÜROSU LİMİTED ŞİRKETİ olarak tescil işlemlerini yürüttüğümüz markalarla ilgili olarak verilen red veya kısmi red kararlarını haklı bulmadığımız durumlarda müvekkillerimizin haklarını korumak için gerekli itirazlar konusunda uzman avukat- marka vekillerimizce yapılmaktadır.

 

Marka Sahibinin Hakları

Tescilli markanızın kullanım hakkı tüm Türkiye’de sadece ve sadece size aittir. Başka hiçbir firma aynı mal ve/veya hizmetlerde tescil edilmiş markanızı veya benzerini kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir. 

Yıllardır kullanarak saygın bir isim haline getirdiğiniz markanız, tescilli değilse marka üzerinde hiçbir hak iddia edemezsiniz. Markanız tescilli değilse Türkiye de veya dünyanın herhangi bir yerinde  kurulmuş veya kurulacak bir işletme veya şirket markanızı kendi adına tescil ettirebilir. Bu durumda markanızı bir daha kullanmayacağınızı biliyor musunuz.

 

Markanın Koruma Süresi

Tescil edilen markanın koruma süresi müracaat edildiği tarihten itibaren 10 yıldır. Her on yılın sonunda marka sahibi Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak yenileme harcını yatırması koşuluyla markasının 10 yıl daha koruma altına alınmasını sağlayabilir.

 

MARKA TESCİLİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR.

Türkiye de Tescil ettirdiğiniz markanızın tüm kullanım hakkı  sadece ve sadece size aittir. Başka hiçbir firma aynı mal veya hizmetlerde tescil edilmiş markanızı veya bir benzerini kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir.

Yıllardır kullanarak saygın bir isim haline getirdiğiniz markanız, tescilli değilse marka üzerinde hiçbir hak iddia edemezsiniz. Markanız tescilli değilse  Türkiye de veya dünyanın herhangi bir yerinde  kurulmuş veya kurulacak bir işletme veya şirket markanızı kendi adına tescil ettirebilir. Bu durumda markanızı bir daha kullanmayacağınızı biliyor musunuz.?

Türkiyede ve dünyada ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren binlerce milyonlarca firma ve şirket bulunmaktadır. Bunca şirketin ve firmanın mutlaka kendisine özgü bir ismi yani markası vardır. Bu markanın korunması ancak o markanın firma sahibi adına ilgili üklenin Patent Enstitüsünde tescil edilmesi ile koruma altına alınmaktadır. Tescil edilmeyen marka üzerinde kullanıcının tasarruf yetkisi sınırsız değildir.  Yani korumasızdır ve başka firmalar ve ürünler üzerinde  kullanımı engellenemez.  Bir firmanın markasını Ticaret odasında, Sanayi Odasında, Vergi  Dairesinde veya başka herhagi bir kuruma  tescilli olması o markanın tescil edildiği anlamına gelmez ve firma  isminin bir başka firma tarafından marka olarak kullanımını engellemez. Firmanızı temsil eden isim ve işaretlerin koruma altına  alınması, yani 3. Şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi  ancak söz konusu işaretlerin adınıza tescil edilmesiyle mümkündür. Bir markanın Türkiyede tescil edilmesi  T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNE müracaat ederek  marka tescil belgesinin alınması ile mümkün olmaktadır.

Marka tescilinin sağladığı bir başka fayda  da, size ait bir markayı başkalarının kendi adlarına tescil ettirmeleri  sonucu  sizin kendi markanızı kullanamaz hale  gelmeniz gibi çok önemli bir riski ortadan kaldırmasıdır.

 

   
Copyright © 2006  Ak Marka Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Designed By Duru Teknoloji